روش های آتش نشانی

روش‌های آتش‌نشانی:

روش های آتش نشانی بستگی به نوع آتش دارد. برای مقابله با آتش باید یکی یا بیشتر از عوامل اصلی مثلث آتش یعنی هوا، ماده سوختنی یا حرارت را کنترل کرد. همچنین می‌توان سیستم‌های خاموش‌کننده آتش یا اطفاء حریق را در مورد روش‌های آتش‌نشانی به دو گروه دستی و اتوماتیک تقسیم کرد؛ که در نوع اول یعنی دستی، عملیات خاموش کردن آتش به صورت دستی و توسط افراد یا آتش نشانان صورت می‌پذیرد و در نوع دوم یعنی اطفای حریق اتوماتیک، این عملیات به صورت خودکار و بدون حضور عوامل انسانی صورت می‌پذیرد.

به چهار روش می توان آتش سوزی را خاموش نمود:

روش های آتش نشانی عبارتند از:

  1. تقلیل درجه حرارت به وسیله سرد کردن.
  2. کاهش درصد اکسیژن یا خفه کردن.
  3. قطع مواد سوختنی یا جداسازی.
  4. قطع واکنش های زنجیره ای سوختن.